Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Home / Home / Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest Małgorzata Kmiecik -właściciel Placówki Stomatologia i Medycyna Estetyczna z siedzibą przy ul.Dąbrowskiego 47 C , 64-980 Trzcianka NIP 7631047486.Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. b,d i art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.,dalej RODO ,w celu wykonywania na Państwa rzecz świadczeń zdrowotnych .
Z administratorem danych można skontaktować się poprzez adres email kontakt@mkclinic.pl,telefonicznie pod nr tel: 606 134 990 lub pisemnie na adres siedziby administratora .
Dane osobowe są przez Państwo podawane bezpośrednio w momencie zgłoszenia :osobiście ,telefonicznie lub przez system e-rejestracji na portalu Znany Lekarz .
Na potrzeby umawiania wizyt przetwarzane są dane obejmujące imię ,nazwisko,płeć,PESEL,datę urodzenia ,nr telefonu ,adres e-mail.Powyższe dane są wykorzystywane także w celu weryfikacji tożsamości przed udzieleniem świadczenia .
Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do celów udzielania świadczeń zdrowotnych oraz rozliczeń z płatnikiem NFZ ,prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej ,weryfikacji tożsamości przed wizytą .
Państwa dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa .Dokumentacja medyczna jest przechowywana co do zasady przez okres co najmniej 20 lat .Po upływie 20 lat będzie ona niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta ,którego dotyczyła ,lub wydana Panu/Pani lub osobie przez Pana/Panią upoważnioną .
Pani/Pana dane mogą być udostępnione m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych , oraz organom władzy publicznej . Przysługuje Panu/Pani prawo :dostępu ,sprostowania, usunięcia ,ograniczenia przetwarzania ,przenoszenia danych osobowych ,wniesienia sprzeciwu . Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych .W celu skorzystania w powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych.Dane kontaktowe wskazane są wyżej . Podanie danych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych ,w tym m.in.konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej .Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego .
Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji .